​Professionel solafskærmning ude og inde siden 1946​

Salgs- og leveringsbetingelser

​Generelt

Nærværende salgs-og leveringsbetingelser er gældende for ethvert salg, levering og montering foretaget af Jyllands Markisefabrik A/S. 

Afvigelser eller tilføjelser til nærværende salgs- og leveringsbetingelser, har kun gyldighed ved skriftlig aftale mellem Jyllands Markisefabrik A/S og kunden. 

Kundens angivelse af særlige eller generelle vilkår i tilbud, ordrebekræftelse, accept, købsbetingelser m.v. anses ikke for en fravigelse af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, medmindre Jyllands Markisefabrik A/S skriftligt har accepteret disse vilkår.

Aftale

Tilbud afgivet af Jyllands Markisefabrik A/S er gældende i 30 dage fra dateringen af tilbuddet, medmindre anden acceptfrist fremgår af tilbuddet.

Ordrebekræftelse

Endelig og bindende aftale mellem Jyllands Markisefabrik A/S og kunden er først indgået, når Jyllands Markisefabrik A/S skriftligt har bekræftet kundens skriftlige accept, f.eks. ved ordrebekræftelse. 

Ved enhver uoverensstemmelse mellem ordrebekræftelsen og kundens ordre, er de i ordrebekræftelsen angivne forhold og beskrivelser gældende. Tilsvarende gør sig gældende ved uoverensstemmelser mellem ordrebekræftelsen og et eventuelt udbudsmateriale. 

Kunden er forpligtet til nøje at kontrollere ordrebekræftelsen. Findes der fejl/uoverensstemmelser i ordrebekræftelsen, skal kunden straks fremsætte skriftlig indsigelse herom overfor Jyllands Markisefabrik A/S. 

Jyllands Markisefabrik A/S bærer således intet ansvar for eventuelle uoverensstemmelser eller fejl i ordrebekræftelsen, herunder for så vidt angår produktangivelse, typer, mængde, farver eller i øvrigt.

Opmåling

Er produktet opmålt af Jyllands Markisefabrik A/S, bærer Jyllands Markisefabrik A/S ansvaret herfor, såfremt målene er taget på det endelige montagegrundlag, og der ikke siden er udført ændringer heri. 

For indvendige produkter ved nybyggeri/renovering gælder, at opmåling først kan foretages, når tilstødende bygningsdele er endelig udført og der foreligger et endeligt montagegrundlag. 

Såfremt kunden ønsker opmåling og produktion foretaget på et tidligere stadie i byggeprocessen end ovenfor anført, fremsendes de foretagne opmålinger til godkendelse hos kunden, og eventuelle efterfølgende målinger samt senere ændringer i målingerne, der kræver tilpasning af produktet, faktureres efter gældende timesats.

Levering, risikoovergang og forsinkelse

Kunden skal afhente og har risikoen for produktet, fra det øjeblik, Jyllands Markisefabrik stiller varen til kundens disposition hos Jyllands Markisefabrik (”Ab Fabrik”). 

Jyllands Markisefabrik afholder transportomkostningerne, men bærer ikke risikoen for produktet under transporten jf. dog nedenstående punkt vedr. ”montage og risikoovergang” i de tilfælde, hvor der skriftligt er aftalt levering og montering. 

Jyllands Markisefabrik A/S vil gøre rimelige bestræbelser på at imødekomme særligt ønskede leveringsdatoer, men er uden ansvar, hvis det ikke lykkes at levere på den pågældende dato. 

Enhver angivelse af leveringstidspunkt er vejledende. En udskydelse af leveringstiden på grund af Jyllands Markisefabrik A/S’ forhold, skal derfor i enhver henseende, uanset årsagen til forsinkelsen, betragtes som rettidig levering, hvorfor kunden ikke i denne anledning kan udøve misligholdelsesbeføjelser, herunder ikke hæve ordren, ligesom kunden ikke har krav på erstatning eller nogen form for kompensation.

Montage og risikoovergang

Såfremt det er skriftligt aftalt mellem Jyllands Markisefabrik A/S og kunden, at Jyllands Markisefabrik A/S skal levere og montere produktet, forudsættes følgende: 

  • at forholdene på monteringsstedet tillader, at Jyllands Markisefabrik A/S uhindret og kontinuerligt kan foretage montering.
  • at de nødvendige adgangsforhold er til stede, herunder ryddet montageområde og at der er et plant underlag for brug af stillads og/eller lift.
  • at underlaget for montagen er i ordentlig stand og kan bære produktet.

Omkostninger på grund af forsinkelse eller mangler ved montagestedet, som påføres Jyllands Markisefabrik A/S, såsom ventetid, ekstraydelser, ekstra kørsel mv., vil blive faktureret særskilt efter gældende timesats. 

Risikoen for det leverede produkt overgår til kunden, når dette er leveret til montagestedet, og for så vidt angår montagearbejdet, overgår risikoen i takt med udførelsen heraf. Kunden står således selv for tegning af forsikring til afdækning af denne risiko. 

Der tages ikke ansvar for følgeskader på bygningsbestanddele og vinduer, såfremt disse har skjulte fejl, der ikke kan ses af montøren, og kunden derfor ikke er blevet gjort opmærksom på disse før montage.

Stillads, lift og kran

Omkostninger til stillads, lift og kran er ikke indeholdt i tilbuddet, medmindre andet fremgår direkte af tilbuddet. Omfatter tilbuddet omkostninger til lift, fremgår lifttypen af tilbuddet. 

Der forudsættes et fast og kørbart underlag. Eventuelt udlæg af jernkøreplader udføres kun efter tilbud og skriftlig aftale.

Kan denne lifttype ikke benyttes, kan der forekomme ændringer i den aftalte pris.

El-arbejde

Alle automatikkomponenter leveres ”ab fabrik”, medmindre andet fremgår direkte af tilbuddet. Omkostninger til tilslutning af el og kabeltræk, boring af huller, gennemføring af kabler og montering af automatikkomponenter er ikke indeholdt i tilbuddet. 

Tilslutning foretages i henhold til udleverede diagrammer, da el-garantien ellers bortfalder. Entreprisegrænse mellem solafskærmning og elektriker ved ledningssamling på motorsiden.

Automatik

Jyllands Markisefabrik A/S er ikke ansvarlige for fejl og mangler samt skader, som opstår ved fejlagtig programmering, som er udført af tredjemand eller fejl som relaterer sig til el-installationen. 

Automatik der installeres på det leverede produkt skal overholde de parametre, der er angivet i produktets drift- og vedligeholdelsesvejledning.

Produktansvar

Jyllands Markisefabrik A/S er alene ansvarlig for produktansvar i henhold til produktansvarslovens ufravigelige bestemmelser. 

Jyllands Markisefabrik A/S fraskriver sig derudover ethvert produktansvar, og kunden påtager sig enhver risiko ved benyttelse af det købte. Det påhviler kunden at holde Jyllands Markisefabrik A/S skadesløs med hensyn til eventuelle krav, der måtte blive rejst overfor Jyllands Markisefabrik på grund af farlige egenskaber og lignende, som det solgte og/eller dets indhold måtte være i besiddelse af. 

Jyllands Markisefabrik A/S’ ansvar overfor kunden kan ikke overstige den erlagte købesum for den enkelte leverance.

Ansvarsbegrænsning

Jyllands Markisefabrik A/S er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller noget andet indirekte tab, som følge af forsinkelse eller mangler ved leverancen. 

Jyllands Markisefabrik A/S er i intet tilfælde ansvarlig for et beløb større end den aftalte købesum.

Force Majeure

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer ordrens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. 

Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig nogen ansvarsfrihedsgrund, uden ugrundet ophold skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og ophør. 

Ved force majeure hos kunden skal denne dække de omkostninger, Jyllands Markisefabrik A/S pådrager sig for at sikre og beskytte leverancen. Endvidere skal kunden dække Jyllands Markisefabrik A/S’ udgifter til personale, underleverandører og udstyr, som i henhold til kundens samtykke holdes i beredskab for genoptagelse af arbejdet med leverancen. 

Uanset hvad der i øvrigt følger af disse betingelser, kan enhver af parterne hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt aftalens opfyldelse hindres i mere end 6 måneder af en force majeure begivenhed.

Priser

Alle priser er ekskl. moms og eventuelle andre offentlige afgifter, medmindre andet fremgår direkte af tilbuddet. Der tages forbehold for dokumenterede ændringer i valutakurser, fragt og told, som vedrører den aftalte leverance.

Betaling

Betalingsfristen for privatkunder er netto 3 dage fra fakturadato med mindre andet skriftligt er aftalt, og betalingsfristen for erhvervskunder er netto 8 dage fra fakturadato med mindre andet skriftligt er aftalt. 

Betales købesummen ikke rettidigt beregnes morarenter fra forfaldsdatoen med 2% af restgælden pr. påbegyndt måned samt et rykkergebyr på kr. 100,-. 

Kunden er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen på grund af eventuelle krav mod Jyllands Markisefabrik A/S, medmindre dette skriftligt er aftalt.

Ejendomsforbehold

Jyllands Markisefabrik A/S forbeholder sig ejendomsretten til de leverede produkter, indtil betaling har fundet sted med tillæg af påløbne renter og omkostninger. Så længe ejendomsforbeholdet består, er kunden uberettiget til at sælge, pantsætte eller på anden måde disponere over det købte.

Værneting og lovvalg

Enhver tvist mellem Jyllands Markisefabrik A/S og kunden skal afgøres efter dansk ret ved Retten i Aarhus.

Download PDF

Jyllands Markisefabrik A/S | +45 86 22 75 00 ​|​ adm@j-m.dk ​| Salg og service i hele landet |  Følg os på LinkedIn  

ARBEJDSMILJØ

Smiley tildelt af arbejdstilsynet for et godt og sikkert arbejdsmiljø.

GAZELLE 2019

Jyllands Markisefabrik har for 2. gang modtaget den eftertragtede Børsen Gazelle.